Bolagsstyrning

Bolagsstyrning handlar om det styr- och beslutssystem med vars hjälp ägarna direkt och indirekt styr bolaget. För att systemet ska fungera måste det finnas tydliga instruktioner och processer för och kring beslutsfattandet. Bolagsstyrningen regleras av lagstiftning samt genom självreglering där större svenska börsbolag enats kring att följa svensk kod för bolagsstyrning. 

Bolagsstyrningen för bolaget regleras av svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman. Årstämman väljer en styrelse genom val av enskilda styrelseledamöter. Ordföranden utses av styrelsen, som också utser verkställande direktör. Från den 1 juli 2008 gäller för alla noterade bolag den omarbetade Koden för svensk bolagsstyrning. Nordic Service Partners tillämpar sedan 2009 Koden för svensk bolagsstyrning.