Årsstämma 2016

Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 10 maj 2016 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Ranhammarsvägen 20 B i Bromma. Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2016;
dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 9 maj 2016 kl.1200. Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske skriftligen till Bolaget på adress Ranhammarsvägen 20 B, 168 67 Bromma, per fax 08‑30 22 60 eller via e-post: info@nspab.com.

Vid anmälan anges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn via sin förvaltare i god tid. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 3 maj 2016.