Extra bolagsstämma 2 november 2009

Nordic Service Partners Holding AB (publ) - noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm -  höll torsdagen den 24 april 2008 årsstämma i Stockholm varvid bl.a. följande beslut fattades.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2007.

Styrelseval
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Bahrke, Torbjörn Hultsberg, Niklas Midby, Ulf Wahlstedt och Anders Wehtje samt omval av Peter Bahrke som ordförande.

Överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman godkände styrelsens beslut om att vederlagsfritt överlåta 1.560.000 teckningsoptioner till vissa nyckelanställda i koncernen som är underställda VD i moderbolaget, i huvudsak personer som anställts i tiden efter föregående tilldelning. Rätten att erhålla teckningsoptionerna skall gälla under perioden 1 - 10 december 2008 under förutsättning att anställningen består den 1 december 2008. Efter omräkning på grund av den sammanläggning av aktier som verkställdes i december 2007 ger 40 tecknings­optioner rätt att teckna 1 aktie av serie B till en kurs om 40 kronor.

Vid utnyttjande av samtliga 1.560.000 teckningsoptioner tillkommer 39.000 aktier av serie B, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 280.800 kronor och en utspädning om drygt 1 %. Vid nuvarande aktiekurs kommer kostnaden för NSP att uppgå till knappt 200.000 kronor i sociala avgifter. Samtidigt kommer NSP att erhålla 1.560.000 kronor i teckningslikvid. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är detsamma som då teckningsoptionerna emitterades, dvs. att skapa större delaktighet och engagemang hos ifrågavarande personalkategori.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman bemyndigade styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 350.000 nya aktier av serie B med möjlighet att göra avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Emission av aktierna skall ske på marknadsmässiga villkor. Motivet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt för att kunna stärka NSP:s ekonomiska ställning vid behov.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.