Årsstämma 2009

Nordic Service Partners Holding AB (publ) höll tisdagen den 12 maj 2009 årsstämma i Stockholm varvid bl.a. följande beslut fattades.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens balans- och resultaträkning samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2008. Vidare beviljade årsstämman styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Årsstämman beslutade att välja Peter Bahrke, Morgan Jallinder, Niklas Midby, Ulf Wahlstedt, och Anders Wehtje till ordinarie styrelseledamöter (omval samtliga) samt Jaan Kaber till styrelsens ordförande (omval) samt omval av PricewaterhouseCoopers till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Mikael Bengtsson som huvudansvarig.

I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade årsstämman styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 700.000 nya aktier av serie B med möjlighet att göra avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Emission av aktierna skall ske på marknadsmässiga villkor. Motivet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt för att kunna stärka NSP:s ekonomiska ställning vid behov.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att riktlinjerna är desamma som föregående år: Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen ska utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning ska kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Ledande befattningshavare ska inte ha rätt till avgångsvederlag. Styrelsen ska varje år överväga om ett incitamentsprogram ska föreslås årsstämman. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

Slutligen beslutade årsstämman att utse en valberedning bestående av Jaan Kaber (som representant för Cresco Holding APS), Peter Nordin (oberoende) och Torbjörn Hultsberg som ordförande (advokat och bolagets juridiske rådgivare), vilken inför årsstämman 2010 skall presentera förslag till ordförande vid stämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvode fördelat mellan styrelseordföranden och var och en av övriga ledamöter, arvode till revisor samt valberedning inför årsstämman 2011.


För ytterligare information kontakta:

Morgan Jallinder, CEO NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843