Extra bolagsstämma 2 november 2009

Nordic Service Partners Holding AB (publ) höll måndagen den 2 november 2009 extra bolagsstämma i Stockholm varvid stämman enhälligt godkände styrelsens beslut om överlåtelse av vissa dotterbolag och aktieinnehav till bolag som ägs av närstående till NSP-koncernen.

Stämman godkände styrelsens beslut av den 15 oktober 2009 om överlåtelse av samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Södermex Aktiebolag, Texana AB, NSP Food Solutions AB och Öhman & Andersson AB samt innehavet av 50 procent av aktierna i Tacoma Bar AB till Food 4 All AB. Köparen är ett bolag som ägs av person som är styrelseledamot i NSP-koncernen.  Som tidigare meddelats innebär affären dels att NSP upplåter master franchise-rättigheterna för Taco Bar för den svenska marknaden till utomstående, dels att NSP överlåter rättigheterna för Tasty Thai, dels att NSP säljer ett antal mindre restauranger som driver Taco Bar och Tasty Thai. Jämfört med 2009 beräknas affären öka NSPs intjäningsförmåga, mätt som resultat före avskrivningar, med mer än 5 miljoner kronor per år. I samband med affärens genomförande kommer NSP att få en engångskostnad för nedskrivning av goodwill och immateriella rättigheter inklusive transaktionskostnader om cirka 4,1 miljoner kronor, varav transaktionskostnader uppskattas till 700 000 kronor.

Ersättningen uppgår till sammantaget cirka 10 miljoner kronor och skall erläggas genom övertagande av lån som finns i de överlåtna bolagen samt genom kontant ersättning om 0,2 Mkr. Ersättningen, som har fastställts med utgångspunkt från de överlåtna verksamheternas marknadsvärde, stöds av ett oberoende utlåtande över överlåtelsens skälighet (fairness opinion). Överlåtelserna sker även i övrigt på villkor som styrelsen bedömer marknadsmässiga.

Affären är villkorad av ett formellt godkännande från tredje man.

-Jag är väldigt nöjd med den här affären. NSP kan koncentrera sig på att bli bäst på att driva lönsamma Burger King-restauranger och i Taco Bar har vi en potentiell värdetillväxt, säger bolagets verkställande direktör Morgan Jallinder.

Styrelsen
Nordic Service Partners Holding AB


För ytterligare information kontakta:
Morgan Jallinder, vd NSP, telefon 08-410 189 50, mobil 0708-787 843
Jaan Kaber, Styrelseordförande NSP, mobil 0708-78 78 42