Årsstämma 2010

Nordic Service Partners Holding AB (publ) höll årsstämma den 6 maj 2010. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Incitamentsprogram i form av konvertibla skuldebrev
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om ett konvertibelprogram riktat till vissa av bolagets ledande befattningshavare (ej styrelsen). Emissionen omfattar konvertibla skuldebrev om sammantaget högst nominellt 9 675 000 kronor. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 4 644 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning med ca 5,6 procent av aktiekapitalet och röstetalet.

Utdelning och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens balans‐ och resultaträkning samt biföll styrelsens förslag att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2009. Vidare beviljade årsstämman styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade även att välja Peter Bahrke, Morgan Jallinder, Niklas Midby, Ulf Wahlstedt, och Anders Wehtje till ordinarie styrelseledamöter samt Jaan Kaber till styrelsens ordförande (omval samtliga).

Bemyndigande
I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade årsstämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av sammantaget högst 10 procent av antalet utestående aktier av serie B.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att riktlinjerna i huvudsak är desamma som föregående år.

Valberedning
Slutligen beslutade årsstämman att utse en valberedning bestående av Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda), Peter Nordin (oberoende) och Torbjörn Hultsberg (advokat och bolagets juridiske rådgivare).