Årsstämma 2011

Nordic Service Partners Holding AB (publ) höll den 5 maj 2011 årsstämma i Stockholm varvid årsstämman bland annat beslutade om förändringar i styrelsen i enlighet med valberedningens förslag och om ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade om omval av Jaan Kaber, Ulf Wahlstedt och Anders Wehtje samt nyval av Jens Engwall, Margaret von Platen och Lena Patriksson Keller samt omval av Jaan Kaber som ordförande.

Incitamentsprogram i form av teckningsoptioner
I syfte att ytterligare stimulera engagemanget för verksamheten och resultatutvecklingen genom  ett personligt långsiktigt ägande, beslutade årsstämman om ett incitamentsprogram i form av 300.000 teckningsoptioner som tecknas av dotterbolag för att därefter överlåtas till vissa av  bolagets ledande befattningshavare, däribland VD, övrig företagsledning och restaurangchefer (dock inte styrelsen). Överlåtelsen skall ske i så kallade "units" bestående av två teckningsoptioner. Överlåtelse av den ena teckningsoptionen skall ske till marknadspris, varvid marknadspriset skall beräknas med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Den andra teckningsoptionen skall överlåtas utan vederlag. Den vederlagsfria teckningsoptionen kommer därmed att bli   förmånsbeskattad. Teckningsoptionerna skall tecknas senast den 27 maj 2011. Om teckning av aktier skulle ske av samtliga teckningsoptioner skulle 300.000 nya aktier komma att emitteras. Aktierna skulle i så fall representera ca 2,7 procent av aktierna i Nordic Service Partners Holding AB (obeaktat de aktier som kan komma att tecknas i anledning av de konvertibla skuldebrev som emitterades och tecknades 2010).

Utdelning och ansvarsfrihet
Vidare fastställde årsstämman moderbolagets och koncernens balans- och resultaträkning samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2010. Vidare beviljade årsstämman styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Bemyndigande
I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade årsstämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev. Bemyndigande skall dock vara begränsat så att det högsta antalet nya aktier (i förekommande fall efter konvertering till aktier av konvertibla skuldebreven) skall sammantaget kunna öka med högst 10 procent av antalet utestående aktier av serie B i förhållande till antalet utgivna aktier vid årsstämmans beslut om bemyndigande. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt för att kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Emission av aktierna eller konvertibla skuldebreven skall ske på marknadsmässiga villkor.

Ändringar i bolagsordning
Vidare beslutade årsstämman om ändringar i bolagsordningen innebärande att kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas senast tre veckor istället för tidigare två veckor före stämman.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att riktlinjerna i huvudsak är desamma som föregående år: Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen skall utgöras av grundlön och  sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig  ersättning skall kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Avgångsvederlag skall kunna utgå. Styrelsen skall varje år överväga om ett incitamentsprogram skall föreslås årsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

Valberedning
Slutligen beslutade årsstämman att utse en valberedning bestående av Jaan Kaber (Förvaltnings AB Bohus Enskilda), Carl Fredrik Herslow (Long Term AB) och Torbjörn Hultsberg (advokat och  bolagets juridiske rådgivare), vilken inför årsstämman 2012 skall presentera förslag till ordförande vid stämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, i förekommande revisor, styrelsearvode fördelat mellan styrelseordföranden och var och en av övriga ledamöter, arvode till revisor samt valberedning inför årsstämman 2012.