NSP:s årsstämma 2013

Nordic Service Partners Holding AB (publ) höll den 13 maj 2013 årsstämma i Stockholm varvid årsstämman bland annat beslutade om omval av styrelsen i enlighet med valberedningens förslag och om att lämna ett fortsatt bemyndigande om att besluta om nyemission samt emission av konvertibler till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jaan Kaber, Anders Wehtje, Jens Engwall, Lena Patriksson Keller och Jeppe Droob samt omval av Jaan Kaber som ordförande. Ernst & Young med ansvarig revisor Erik Åström valdes som revisor i bolaget fram till nästkommande årsstämma.

Vidare fastställde årsstämman moderbolagets och koncernens balans- och resultat-räkning samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2012. Vidare beviljade årsstämman styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om ett konvertibelprogram riktat till vissa av bolagets ledande befattningshavare (ej styrelsen). Emissionen omfattar konvertibla skuldebrev om sammantaget högst nominellt 5 200 000 kronor. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 674 282 kronor, vilket motsvarar en utspädning med ca 3,1 procent av aktiekapitalet och röstetalet.

I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade årsstämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev. Bemyndigande skall dock vara begränsat så att det högsta antalet nya aktier (i förekommande fall efter konvertering till aktier av konvertibla skuldebreven) skall sammantaget kunna öka med högst 10 procent av antalet utestående aktier av serie B i förhållande till antalet utgivna aktier vid årsstämmans beslut om bemyndigande. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt för att kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Emission av aktierna eller konvertibla skuldebreven skall ske på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak överensstämmer med beslut som fattades vid årsstämman 2012, innebärande i sammanfattning följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen skall utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning skall kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Avgångsvederlag skall kunna utgå. Styrelsen skall varje år överväga om ett incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

Slutligen beslutade årsstämman att utse en valberedning bestående av Jaan Kaber (som representant för Förvaltnings AB Bohus Enskilda), Carl-Fredrik Herslow såsom ordförande (Long Term AB) och Peter Bahrke (privat aktieägare), vilken inför årsstämman 2014 skall presentera förslag till ordförande vid stämman, styrelseledamöter och styrelse-ordförande, i förekommande fall revisor, styrelsearvode fördelat mellan styrelseordföranden och var och en av övriga ledamöter, arvode till revisor samt valberedning inför årsstämman 2014.