NSP: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2014

Nordic Service Partners Holding AB (publ) höll den 15 maj 2014 årsstämma i Stockholm varvid årsstämman bland annat beslutade om val styrelsen i enlighet med valberedningens förslag och om att lämna ett fortsatt bemyndigande om att besluta om nyemission.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jaan Kaber, Anders Wehtje, Jens Engwall, och Jeppe Droob, nyval av Eva Gidlöf samt omval av Jaan Kaber som ordförande. Ernst & Young med ansvarig revisor Erik Åström valdes som revisor i bolaget fram till nästkommande årsstämma.

Vidare fastställde årsstämman moderbolagets och koncernens balans- och resultat-räkning samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna utdelning för räkenskapsåret 2013 om 0,25 kronor per aktie. Vidare beviljade årsstämman styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade årsstämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev. Bemyndigande skall dock vara begränsat så att det högsta antalet nya aktier (i förekommande fall efter konvertering till aktier av konvertibla skuldebreven) skall sammantaget kunna öka med högst 10 procent av antalet utestående aktier av serie B i förhållande till antalet utgivna aktier vid årsstämmans beslut om bemyndigande. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt för att kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Emission av aktierna eller konvertibla skuldebreven skall ske på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till styrelsen med sammantaget 1 185 000 kronor, fördelat på 425 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till övriga fyra styrelseledamöter.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak överensstämmer med beslut som fattades vid årsstämman 2013, innebärande i sammanfattning följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att koncernen kan attrahera och behålla skickliga medarbetare. Ersättningen skall utgöras av grundlön och sedvanlig tjänstepension liksom sedvanliga icke-monetära förmåner som företagsbil. Rörlig ersättning skall kunna utgå, dock maximalt med vad som motsvarar 20 % av grundlönen. Avgångsvederlag skall kunna utgå. Styrelsen skall varje år överväga om ett incitamentsprogram skall föreslås bolagsstämman. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns skäl till det.

Slutligen beslutade årsstämman att utse en valberedning bestående av Jaan Kaber, Carl-Fredrik Herslow såsom ordförande (Long Term AB) och Peter Bahrke (privat aktieägare), vilken inför årsstämman 2015 skall presentera förslag till ordförande vid stämman, styrelseledamöter och styrelse-ordförande, i förekommande fall revisor, styrelsearvode fördelat mellan styrelseordföranden och var och en av övriga ledamöter, arvode till revisor samt valberedning inför årsstämman 2015.