Årsstämma 2015

Årsstämma kommer att hållas måndagen den 11 maj 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Ranhammarsvägen 20 B i Bromma. Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2015,
  • dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast fredagen den 8 maj 2015 klockan 12.00. Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske skriftligen till Bolaget på adress Ranhammarsvägen 20 (uppgång B1, 2,5 trappor), 168 67 Bromma, per fax 08-30 22 60 eller via e-post: info@nspab.com.
  • Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 13 maj 2015 och utbetalning sker tisdagen den 19 maj 2015.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn via sin förvaltare i god tid. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 5 maj 2015.