Q&A Investerare 

Vad innebär affären med KFC för NSPs framtida tillväxt?

Affären ökar våra förutsättningar att växa genom att marknaden för nyetableringar ökar väsentligt när vi kommer med världens största kycklingkoncept med fler än 19 000 restauranger världen över. Vår bedömning är att intresset för KFC kommer vara mycket stort hos fastighetsägare. Den förväntade tillväxten kommer att stärka vår framtida lönsamhet och vårt kassaflöde.

Kommer satsningen på KFC att förändra NSPs finansiella situation? Kommer ni att behöva ta in nytt kapital?

Nej, vårt nuvarande kassaflöde medger en expansion på mellan 5-6 restauranger per år, vilket utifrån nuvarande organisation är en rimlig tillväxtambition. Det som tar tid är processen att hitta attraktiva lägen och därefter att få alla tillstånd på plats.

Kommer NSP kunna nå en driftsmarginal på 13 procent i KFC-restauranger?

NSP kräver en driftsmarginal på restaurangnivå om i genomsnitt 13 procent. Vad vi erfar så har etablerade KFC-restauranger en generellt något högre driftsmarginal än 13 procent.

Etableringen av KFC kommer att kräva initiala investeringar vilket kommer leda till en lägre marginal i ett inledande skede.

2009 övergav ni er pågående satsning på flera varumärken. Vad är annorlunda denna gång?

2009 skulle vi driva och utveckla egna och nya varumärken. I och med försäljningen av det egna varumärket Taco Bar under januari 2014 är vi idag ett renodlat franchiseföretag fokuserat på drift av kedjekoncept under starka och etablerade varumärken. Drift av KFC eller andra etablerade kedjekoncept har väldigt mycket gemensamt med den verksamhet vi bedriver idag.

KFC blir ett nytt varumärke i Sverige - är det NSP som ska svara för etableringen av varumärket här och vad har ni för erfarenhet av att bygga varumärken i Sverige?

Vi kommer att ha ett nära samarbete med KFC under hela etableringsfasen. KFC har full erfarenhet av att stötta sina franchisetagare i etableringen av KFC på nya marknader.