Affärsutveckling

Att etablera nya restauranger som lockar stora gästflöden är en av NSP:s viktigaste processer. Strategiska samarbeten med fastighetsägare, finansiärer och entreprenörer står högt på bolagets agenda för att skapa en lönsam expansion av verksamheten.

För att NSP över en konjunkturcykel ska nå en organisk tillväxt om 10 procent per år måste tillväxten i befintliga restauranger kompletteras med etablering av nya restauranger. Nyetableringarna ska svara för 5 procentenheter av tillväxtmålet.

NYETABLERING AV VOLYMRESTAURANGER

Etableringar av nya restauranger ska göras i geografiskt attraktiva lägen med stora trafik- och gästflöden som beräknas generera en omsättning över 15 miljoner kronor. Omsättningsvolymen är viktig för att NSP ska nå uppsatta lönsamhetsmål. Nyetableringar kräver relativt stora investeringar, i vissa fall upp till 15 till 20 miljoner kronor, och omfattar mark, markanläggningar, byggnader och restauranginredning. Cirka 6 miljoner hänför sig specifikt till själva restaurangen såsom kök, inredning och skyltar.

Investeringskalkylen för en nyetablering är, under förutsättning att bolaget inte misstar sig på läget, förmånlig. Återbetalningen på satsat kapital ligger på mellan 24-36 månader beroende på typ av restaurang och läge.

Läget avgörande för restaurangens lönsamhet

Restaurangens läge är avgörande för dess lönsamhet. Det går nämligen inte går att "ångra sig" efter det att investeringsbeslutet är fattat. NSP:s portfölj med ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark utgör en viktig källa när det gäller val av nya lägen. Bolaget har god kunskap om vilka omständigheter som gör enskilda restauranger mer lönsamma än andra.

I första hand letar NSP efter fristående lägen vid trafikknutpunkter eller i anslutning till köpcentrum för etablering av Drive Thru-restauranger. Restauranger som ligger i köpcentrum eller cityfastigheter, så kallade inline-restauranger, är också intressanta, men bara så länge det rör sig om långsiktigt hållbara hyresnivåer.

För att hitta nya, attraktiva, lägen som uppfyller bolagets krav förs en kontinuerlig dialog med fastighetsägare, mäklare och andra samarbetsparter. NSP söker även efter samarbetspartners som är intresserade av att investera i fristående restauranger, mark eller byggnader där bolaget är långsiktig hyrestagare.

12 till 24 månader mellan idé och öppning

Etableringen av en ny restaurang tar tid. Detta trots att det finns tydliga processer och upparbetade relationer med fastighetsägare, banker, byggare och myndigheter.

Ett myndighetsbeslut tar exempelvis mellan 9 och 12 månader. Därefter behöver NSP och fastighetsägaren ytterligare mellan 4 och 6 månader innan en restaurang kan öppnas.

Under det första året som restaurangen är öppen är det viktigt att skapa ett positivt intryck vilket främst skapas med snabb service och ett bra bemötande av gästen. Det innebär att NSP räknar med högre driftskostnader under restaurangens första sex månader, framförallt för extrapersonal och lokala marknadsaktiviteter för att synas i området. Därefter ska restaurangen vara inkörd och på ett par års sikt nå sin normala försäljningsnivå runt 15 miljoner kronor med ett driftsmarginalmål om 13 procent.

Så ser etableringsprocessen ut

  • Hitta lägen
  • Utvärdering och urval
  • Förhandlingar med befintlig och eventuell ny fastighetsägare
  • Finansiering och avtal med fastighetsägare och banker
  • Detaljplan, bygglov, bygghandlingar och anbud
  • Byggnation
  • Rekrytering och utbildning av personal
  • Trots att många av processtegen kan drivas parallellt tar det generellt 12 till 24 månader mellan idé och öppning. Från godkänt myndighetsbeslut tar det mellan 4 och 6 månader innan öppning.

Risker

Affärsutveckling handlar om att ta vara på möjligheter och hantera risker. I all nyetablering finns det risker inblandade. Risken finns att NSP gör en felbedömning när bolaget investerar i ett nytt läge, att ett bra läge tappar trafikflöde på grund av en trafikomläggning eller att ett köpcentrum tappar attraktionskraft på grund av ny konkurrens. NSP arbetar aktivt med att bevaka eventuella förändringar och håller restaurangportföljen i gott skick genom att renovera eller flytta restauranger som hamnat fel.